Organisation

Organisation
Styrelsen i Gästrike-Hälsinge Golfdistriktsförbund består av 6 st ledamöter samt två suppleanter. Ordförande och suppleanter väljs för ett år och övriga ledamöter väljs för två år.
Under styrelsen verkar kommittéer. Kommittéer finns inom områdena bana, slope, tävling, utbildning, handicap, elit & junior, regler, funktionshindrade och bestraffning.

Jämställdhetsplan
•Övergripande mål är att kvinnor och män, pojkar och flickor ges likvärdiga förutsättningar, möjligheter och villkor att såväl utöva golf som inneha uppdrag som ledare, tränare eller förtroendevald inom vår idrott.
•Att alla nivåer och delar av golfidrotten ska ansvara och arbeta för att jämställdhet uppnås.
•Jämställdfrågor skall genomsyra och integreras i hela verksamheten.
•Alla barn, ungdomar och vuxna skall oavsett kön erbjudas möjlighet att träna och spela golf.
•Både män och kvinnor skall vara representerade och ha inflytande på alla nivåer och i alla delar av verksamheten.
•Riktlinjer och mål för kvinnlig och manlig representation utformas och fastställs för hela organisationen.
•Arbetsformer och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka
•Distriktsförbundet och föreningar ska fördela resurser rättvist mellan kvinnor och män, flickor och pojkar.
•Dam- och herrlag ska erhålla likvärdig status och förutsättningar för utövandet av golf.
•Kunskap om normer och värderingar som finns om kön, golf och jämställdhet ska öka.

Arbetsplan
Förbundet skall i enlighet med gällande stadgar och regler på bästa sätt verka för golfsportens utveckling och lämna stöd till distriktets befintliga och nya klubbar och i övrigt tillvarata golfens bästa.
•Fastlägga plats för DM-tävlingar samt av SGF beslutade seriespel och andra nationella eller regionala tävlingar att hållas inom distriktet
•Verka för att G-H GDF:s och klubbarnas tävlingsprogram och golfveckor samordnas för undvikande av kollisioner
•Arrangera tävlingsspel för ungdom, D45+, H50, H60, H70 samt H80
•Arrangera:
– regel-, ledarutbildning TLR1 och 2
-ERFA-träffar
-golfting
-ungdomsläger
-ungdomsledarutbildning

•Delta i SGF:s möten och utbildningar samt vid behov delta i och arrangera kommittékonferenser
• Fortsatt medverka till fritt spel för distriktets ungdomar och juniorer på distriktets banor
•Fortlöpande hålla koll på att distriktets banor har rätt slope och riktiga lokala regler
•Verka för miljöarbetet och att samtliga klubbar blir miljödiplomerade
•Genom klubbarna verka för golfidrottens utveckling inom distriktet
•Genom klubbarna verka för att öka antalet golfande kvinnor
•Genom klubbarna verka för att nya golfare blir kvar som golfare
•Verka för att styrelseledamöterna åker ut och gör besök på klubbarna, besöken bör fördelas geografiskt på lämpligt sätt mellan styrelseledamöterna

%d bloggare gillar detta: